ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Прием

 

СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВА ГРУПА ЗА 2024/2025 НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Списък на класираните - основна сграда

 Списък на класираните - база Солидарност

 

Списък на класираните - база с. Поленица

Списък на класираните - база с. Джигурово 

Информация за учебната 2024/2025 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

В ДГ „РАДОСТ” ЗА УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

 

     Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Радост”, условията и редът за приемане се определят от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

График на сроковете за организиране и провеждане на приема:

 • Подаване на заявления за кандидатстване в детската градина – от 01.04.2024г. до 07.04.2024г.  на текущата година

 • Oбявяване на видно място в ДГ „Радост“ и в сайта на ДГ „Радост“, списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране. – до 15 април на текущата година.

 • Записване на детето в детската градина от 16 април– до 26 април на текущата година;

 • Обявяване на видно място в ДГ „Радост“ и в сайта на ДГ „Радост“, незаетите места след първи етап на класиране – След 17:00 часа на 26 април 2024г.;

 • Подаване на заявления за попълване на свободните места от родителите/настойниците за кандидатстване на деца в детските градини в електронната система и на място в детската градина за която кандидатстват/ и има обявени свободни места/- От 29 април до 02 май 2024 г.

 • Записване на класираните децата на място в детската градина, в която са приети - от 07 до 10 май 2024г.

 • Обявяване и попълване на останалите свободни места - От 13 май до 14 септември 2024г.

 • Изпращане на списъците на децата записани в детската градина в Общинска администрация Сандански - 15 септември 2024г.

 

Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване, класиране и записване на децата в детските градини.

 • Кандидатстването в общинските детски заведения ще се осъществява чрез регистрация в платформата: https://priem.sandanski.bg/, която е достъпна и на официалната страница на община Сандански – https://sandanski.bg/, категория Образование.

 • Системата за електронен прием в детските градини ще бъде отворена от 01.04.2024 г. до 07.04.2024 г., като при регистрация родителят трябва да има валидна електронна поща, на която ще получи известие за статуса на регистрацията си.

 • Въведените данни се обработват автоматично и се проверяват служебно за коректност и достоверност.

 

Броят на свободните места за учебната 2024/2025 година са:

- централна сграда - първа група - 25 места

- база "Солидарност" - първа група - 5 места

- база с. Поленица - първа група - 10 места

- база с. Джигурово - първа група - 4 места

 НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ НА 3-ГОДИШНИ ДЕЦА

В ДГ „РАДОСТ” ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Радост”, условията и редът за приемане се определят от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански

График на сроковете за организиране и провеждане на приема

- Подаване на заявления за кандидатстване в детската градина – от 1 април до 30 април на текущата година – Приложение № 1;

- Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 20 май на текущата година;

- Записване на детето в детската градина чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 2 – до 30 май на текущата година;

- При непотвърждаване и записване на детето в посочения срок, свободните места се попълват от деца по реда и условията на подадените заявления.

- Обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни на текущата година;

- Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни на текущата година;

- Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 10 юни на текущата година;

- Попълване на незаетите или освободени места в групата/те на детската градина – до 11 юни на текущата година;

- Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място и на сайта на ДГ и на Община Сандански – на 11 юни на текущата година;

Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване,

класиране и записване на децата в детските градини.

- Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето, който носи отговорност за достоверността на подадената информация.

- Кандидатите подават заявление до директора на детската градина по образец - Приложение № 1 към настоящата Наредба;

- Всеки родител има право да кандидатства за всички детски градини на територията на Община Сандански.

- Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи съгласно чл. 16, ал.1. Оригиналите се представят само за сверяване на данните и се връщат на притежателя.

- Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено с негова заповед лице. Приетите документи се завеждат с пореден входящ номер в деловодната система на детската градина.

- Броят на свободните места за първа група на учебната 2023/2024 година са:

 •  Основна сграда – 25 деца;
 •  База на ул. „Солидарност“ № 3 – 93деца;
 •  База с. Поленица – 14 деца;
 •  База с. Джигурово – 13 деца

- Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина на 15 септември.

 

Необходими документи и изисквания за постъпване в детска градина „Радост“ гр. Сандански.

За постъпване на децата в детската градина се изискват следните документи:

За деца, които не са посещавали детски ясли:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 6. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

/Извлечение от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/

За деца, които посещават детски ясли и нямат прекъсване повече от 10 дни преди постъпването в детската градина:

 1. Здравната карта на детето от детската ясла.

При отсъствие на дете от детското заведение:

 1. Медицинска бележка от Джи Пи-то на детето за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие на деца за повече от 10 дни.
 2. Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.
 3. Изследвания за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози – ДВ, бр. 40 от 2006 г.).