ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Прием

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,

КОИТО ЩЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ НА 3-ГОДИШНИ ДЕЦА

В ДГ „РАДОСТ” ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ДГ „Радост”, условията и редът за приемане се определят от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Сандански

График на сроковете за организиране и провеждане на приема

- Подаване на заявления за кандидатстване в детската градина – от 1 април до 30 април на текущата година – Приложение № 1;

- Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на списъците с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 20 май на текущата година;

- Записване на детето в детската градина чрез подаване на декларация по образец – Приложение № 2 – до 30 май на текущата година;

- При непотвърждаване и записване на детето в посочения срок, свободните места се попълват от деца по реда и условията на подадените заявления.

- Обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 юни на текущата година;

- Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 5 юни на текущата година;

- Изготвяне, утвърждаване и обявяване на видно място в ДГ и в сайта на ДГ на списъците с приетите деца при реализирания прием в детската градина на втори етап на класиране – до 10 юни на текущата година;

- Попълване на незаетите или освободени места в групата/те на детската градина – до 11 юни на текущата година;

- Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място и на сайта на ДГ и на Община Сандански – на 11 юни на текущата година;

Отговорност на родителите е да следят информацията за приема на децата и да спазват сроковете и процедурите за кандидатстване,

класиране и записване на децата в детските градини.

- Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето, който носи отговорност за достоверността на подадената информация.

- Кандидатите подават заявление до директора на детската градина по образец - Приложение № 1 към настоящата Наредба;

- Всеки родител има право да кандидатства за всички детски градини на територията на Община Сандански.

- Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи съгласно чл. 16, ал.1. Оригиналите се представят само за сверяване на данните и се връщат на притежателя.

- Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено с негова заповед лице. Приетите документи се завеждат с пореден входящ номер в деловодната система на детската градина.

- Броят на свободните места за първа група на учебната 2023/2024 година са:

 •  Основна сграда – 25 деца;
 •  База на ул. „Солидарност“ № 3 – 93деца;
 •  База с. Поленица – 14 деца;
 •  База с. Джигурово – 13 деца

- Приетите в първа група деца, постъпват в детската градина на 15 септември.

 

Необходими документи и изисквания за постъпване в детска градина „Радост“ гр. Сандански.

За постъпване на децата в детската градина се изискват следните документи:

За деца, които не са посещавали детски ясли:

 1. Копие от акта за раждане на детето;
 2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
 6. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

(3) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

/Извлечение от НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ/

За деца, които посещават детски ясли и нямат прекъсване повече от 10 дни преди постъпването в детската градина:

 1. Здравната карта на детето от детската ясла.

При отсъствие на дете от детското заведение:

 1. Медицинска бележка от Джи Пи-то на детето за липсата на контакт със заразно болен при отсъствие на деца за повече от 10 дни.
 2. Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания (стомашно-чревно разстройство), при отсъствие за повече от 30 дни.
 3. Изследвания за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), при отсъствие за повече от 2 месеца (съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози – ДВ, бр. 40 от 2006 г.).