ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Административни

Прикачени документи

Правилник за дейността на детска градина "Радост" 2023/2024г.
Етичен кодекс 2022/2023г.
Програмна система 2022/2023г.
Програма за предоставяне равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи
План за адаптацията на децата 2022/2023г.
Годишен комплексен план 2022/2023г.
Првилник за дейността на детската градина за учебната 2022/2023г.
Годишен комплексен план 2021/2022г.
Правилник за дейността на детската градина за учебната 2021/2022г.
Програмна система ДГ "Радост"
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система
Програма за осигуряване на подкрепа за личностно развитие
План за адаптацията 2021- 2022 г.
Модел за адаптация на децата от I група
Етичен кодекс
Стратегия за развитие на ДГ "Радост" за периода 2020-2024г.
Приложение-1.pdf
Правилник за дейността на ДГ за учебната 2020/2021г. - част 3
Правилник за дейността на ДГ за учебната 2020/2021г. - част 2
Правилник за дейността на ДГ за учебната 2020/2021г. - част 1
Годишен комплексен план 2020/2021г.
Правилник за вътрешния ред 2020/2021г.
Стратегия за възпитателната работа в детска градина "Радост"